Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a pokyny pro odstoupení od smlouvy

Obecná ustanovení

Aktualizováno 14.11.2022

Vítejte na www.pureskinfood.cz!

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně Pokynů pro odstoupení od smlouvy (dále jen „VOP“) upravují obchodování prostřednictvím internetového obchodu PURE SKIN FOOD. Ve své aktuální verzi tvoří smluvní základ pro každou Vaši objednávku na www.pureskinfood.cz.

V internetovém obchodě www.pureskinfood.cz je nabízeno zboží k prodeji spotřebitelům ve smyslu § 1 odst. 1 Z 2 a § 1 odst. 3 KSchG* a dále podnikatelům ve smyslu § 1 odst. 1 Z. 1 KSchG*.

*KSchG = Konsumentenschutzgesetz (rakouský zákon o ochraně spotřebitele)

PURE SKIN FOOD je internetový obchod nebo klient pro procesy elektronického obchodování od společnosti niceshops GmbH. Skupina niceshops se specializuje na design internetových obchodů a logistické zpracování v oblasti elektronického obchodování v různých produktových segmentech. Vaším smluvním partnerem pro objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.pureskinfood.cz je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Rakousko

E-mail: czechia@pureskinfood.net
Tel.: (+43) 720 303050

(dále jen „niceshops GmbH“ nebo „my“).

Za účelem lepší čitelnosti se neprovádí žádné genderově specifické rozlišování. Děje se tak bez jakéhokoli záměru diskriminace. Všechna pohlaví jsou oslovována stejně.

Platnost a uznání těchto VOP

Zadáním každé objednávky na www.pureskinfood.cz berete na vědomí tyto VOP, souhlasíte s nimi a přijímáte jejich výlučnou platnost.

Veškeré obchodní vztahy mezi Vámi a společností niceshops GmbH podléhají těmto VOP ve znění platném v době Vaší objednávky. Odchylky od těchto VOP nebo jakékoli rozporné obchodní nebo nákupní podmínky se nestávají součástí smlouvy.

Tyto VOP můžeme jednostranně měnit pouze v rozsahu nezbytném pro odstranění dodatečně vzniklých poruch rovnocennosti nebo pro přizpůsobení změněným právním nebo technickým rámcovým podmínkám. Taková následná změna Vám nemůže způsobit žádnou nevýhodu.

Zákaznický účet a objednávky bez registrace

V internetovém obchodě www.pureskinfood.cz se můžete zaregistrovat pomocí osobního zákaznického účtu nebo u nás zadávat objednávky jako host bez zákaznického účtu. Jste zodpovědní za to, že Vámi poskytnuté údaje jsou vždy úplné a správné.
Ve Vašem zákaznickém účtu můžete aktualizovat jakékoli změny svých údajů. Jste zodpovědní za důvěrné zacházení se svými přístupovými údaji a za jejich ochranu před přístupem neoprávněných osob. Pokud máte podezření na zneužití Vašich přístupových nebo jiných údajů neoprávněnými osobami, je nutné nás o této skutečnosti neprodleně informovat.

Ceny

Všechny uvedené ceny zboží jsou celkové ceny. Zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty (DPH). Vždy platí částky uvedené v době objednávky.

Platba bude provedena na účet uvedený společností niceshops GmbH na základě Vámi zvoleného způsobu platby.

Příležitostně můžeme použít technická marketingová opatření, abychom Vám nabídli personalizované ceny nebo slevy na základě automatizovaného rozhodování. V takovém případě budete informováni o případné personalizaci každého produktu.

Náklady na dopravu

Ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu. Při překročení určité hodnoty objednávky mohou být náklady na dopravu zrušeny. Před dokončením Vaší objednávky Vás budeme o vzniklých přepravních nákladech informovat. Více informací naleznete zde .

Při platbě na dobírku vzniká za tuto službu u poskytovatele doručovacích služeb příplatek (poplatek za dobírku). Tento poplatek Vám bude účtován přímo poskytovatelem doručovacích služeb.

Předplacené objednávky

Nabízíme možnost předplacených objednávek pro určité zboží. Objednáním předplatného nám dáváte pokyn, abychom Vám předplacené zboží doručovali ve zvolených intervalech. Příslušné náklady na zboží a dopravu budou účtovány při každém doručení konkrétní předplacené objednávky podle Vámi zvoleného způsobu platby.

Předplatné je neomezené a nemá žádnou minimální dobu platnosti. Po uplynutí lhůty pro zrušení může kterákoli strana kdykoli a bez udání důvodu předplatné zrušit. Oznámení o zrušení zasílejte prosím na e-mailovou adresu czechia@pureskinfood.net. Předplacené zásilky, které jsme již začali realizovat před obdržením Vašeho oznámení o zrušení, a zaslali Vám odpovídající potvrzení o odeslání, budou i nadále účtovány.

Úprava cen: náklady na předplacené zboží a dopravu mohou být pro budoucí přeplacené objednávky sníženy nebo zvýšeny za následujících podmínek. Vyhrazujeme si právo upravit ceny, pokud dojde ke zvýšení nebo snížení nákladů v důsledku vnějších okolností, které nemůžeme ovlivnit. Mezi takové okolnosti patří zejména změny právních předpisů, změny nákladů výrobců, dodavatelů, poskytovatelů přepravních služeb, externích poskytovatelů služeb nebo subdodavatelů, změny nákladů na výrobu a licence, změny nákladů na námi požadovaný hardware nebo software, změny nákladů na hardware nebo software, které jsou pro nás potřebné, zvýšení mezd a všeobecné a významné změny nákladů v důsledku ekonomické inflace nebo deflace. Změny cen zboží budou provedeny pouze v rozsahu, v jakém se zvýší nebo sníží naše vlastní náklady na konkrétní zboží.
O případných změnách cen Vámi předplaceného zboží budete informováni e-mailem v dostatečném předstihu před dalším doručením. Do uplynutí této lhůty můžete vznést námitku proti nadcházejícím úpravám cen zrušením předplatného. V opačném případě budou oznámené změny cen považovány za Vámi akceptované.

Platební podmínky

niceshops GmbH přijímá platební metody uvedené v internetovém obchodě.

Dodací podmínky

Není-li dohodnuto jinak, bude zásilka doručena na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo do určené balíkovny.

Jste-li spotřebitel, nebezpečí ztráty nebo poškození zboží na Vás přechází (pouze tehdy), kdy zboží převezmete Vy nebo Vámi pověřená třetí strana (která není přepravcem).

Předpokládaná doba dodání je uvedena v nákupním košíku a v přehledu objednávky. Neneseme odpovědnost v případě překážek při doručování na straně dodavatelů, výrobců nebo poskytovatelů doručovacích služeb. Pokud se dodání nebo dodržení dohodnuté dodací lhůty stane nemožným v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jsme oprávněni zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučeny, pokud nelze prokázat naše zavinění. O případných omezeních doručení budete informováni před zahájením procesu objednávky.

Pokud Vám bude zboží doručeno se zjevným poškozením při přepravě, žádáme Vás, abyste jej neprodleně reklamovali u poskytovatele přepravních služeb a kontaktovali nás. Podání stížnosti nebo navázání kontaktu nemá žádné důsledky pro zákonné záruční nároky spotřebitelů. Slouží nám to k podpoře našich nároků vůči poskytovateli doručovacích služeb nebo k jejich uplatnění u pojišťovny.

Dobrovolně můžeme k Vaší objednávce přidat „produkty zdarma“. Na tyto bezplatné produkty neexistuje žádný nárok. Pokud odstoupíte od smlouvy, musíte je také vrátit.

Uzavření smlouvy

Před konečným odesláním objednávky máte možnost zkontrolovat případné chyby a v případě potřeby provést úpravy v sekci "Zkontrolovat objednávku". Kliknutím na tlačítko „Odeslat a zaplatit“ dokončíte objednávku, která podléhá platbě, a podáváte závazný návrh na uzavření smlouvy se společností niceshops GmbH. Nabídkou jste vázáni po dobu tří dnů. Tuto nabídku nejsme povinni přijmout.

Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám potvrdíme přijetí Vaší nabídky (potvrzení o přijetí nebo potvrzení objednávky). Toto potvrzení nepředstavuje přijetí Vaší nabídky z naší strany.

Za přijetí nabídky se rovněž nepovažuje, pokud jste zvolili způsob platby, který vyžaduje platbu předem nebo při kterém je okamžitě stržena částka z Vašeho účtu. Je to proto, že Vám chceme tyto možnosti platby poskytnout jako službu, ale může se stát, že Vaši nabídku nebudeme moci přijmout, například kvůli překážkám při doručování nebo nedostupnosti zboží. Pokud Vaši nabídku nepřijmeme, okamžitě Vám vrátíme všechny finanční prostředky, které jste již zaplatili.

Nabídky můžeme přijmout zasláním potvrzení o odeslání nebo uzavření smlouvy e-mailem či zasláním objednaného zboží. Přijetím Vaší nabídky je kupní smlouva uzavřena.

Uložení textu smlouvy

Text smlouvy, tedy VOP platné v době uzavření naší smlouvy, včetně Pokynů pro odstoupení od smlouvy, jakož i Vaše údaje pro zpracování objednávky, budou uloženy u nás. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu obdržíte text smlouvy, který se vztahuje k Vaší objednávce.
Pokud máte u nás založený zákaznický účet, můžete své objednávky a související informace sledovat v sekci „Moje objednávky“.

Splatnost a výhrada vlastnictví

Splatnost našich pohledávek začíná nejdříve převzetím zboží a nejpozději předložením faktury. Pokud nebudou pohledávky uhrazeny do čtrnácti dnů, můžeme si účtovat zákonný úrok z prodlení ve výši 4 % ročně od data splatnosti. Pokud nejste spotřebitelem, výše úroků z prodlení se určuje podle § 456 rakouského UGB (Unternehmensgesetzbuch - rakouský obchodní zákoník).

Veškeré námi dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. Prodej zboží třetí straně před jeho úplným zaplacením vyžaduje náš předchozí souhlas.

Pokud jste zboží nepřevzali v souladu s dohodou (nedodržení podmínek přijetí), jsme oprávněni zboží buď uskladnit, za což Vám může být účtován poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % z hrubé fakturované částky za kalendářní rok nebo jeho část, nebo převzít zboží do soudní úschovy na Vaše náklady a riziko.

Právo na odstoupení od smlouvy

Toto právo na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že objednávku zadáváte jako spotřebitel.

Pokyny pro odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte zákonné právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.
Kromě Vašeho zákonného práva Vám poskytujeme prodloužené právo na odstoupení od smlouvy o dalších 16 dní. Na odstoupení od smlouvy tedy máte celkem 30 dní.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí informovat jasným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, telefonicky nebo e-mailem).

K tomu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud sdělení týkající se uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení, která činí 30 dnů.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy na

 • služby, pokud niceshops GmbH službu poskytla v plném rozsahu - avšak pouze v případě, že společnost niceshops GmbH zahájila plnění smlouvy na základě Vaší výslovné žádosti (§ 10 FAGG*) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG*, a vy jste navíc buď
  • před zahájením poskytování služby potvrdili, že jste srozuměni s tím, že po úplném splnění smlouvy ztratíte právo na odstoupení od smlouvy, nebo
  • niceshops GmbH si výslovně vyžádala návštěvu za účelem provedení opravy;
 • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které niceshops GmbH nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
 • zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno (např. rychle se kazící potraviny);
 • zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné jej vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen (např. hygienické nebo kosmetické produkty);
 • zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
 • alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, které však nelze dodat dříve než 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které niceshops GmbH nemá žádný vliv;
 • počítačový software nebo zvukové a obrazové záznamy dodané v zapečetěném obalu, který byl po dodání otevřen;
 • noviny, periodika nebo časopisy s výjimkou smluv o předplatném na dodávku těchto publikací;
 • služby v oblasti ubytování pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem motorových vozidel, dodávky jídel a nápojů a služby poskytované v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud je v každém případě smluvně stanoven konkrétní čas nebo období pro plnění smlouvy ze strany niceshops GmbH;
 • poskytování digitálního obsahu, který nemá být dodán na fyzickém nosiči dat (např. soubory ke stažení, e-knihy, ...), pokud niceshops GmbH zahájila plnění smlouvy (tj. digitální obsah byl poskytnut) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG*; právo na odstoupení od smlouvy se však uplatní pouze v případech, kdy jste povinni provést platbu podle smlouvy, ve které jste navíc
  • výslovně souhlasili se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • potvrdili, že jste si vědomi toho, že v důsledku předčasného zahájení plnění smlouvy ztratíte právo na odstoupení od smlouvy, a
  • niceshops GmbH Vám poskytla kopii nebo potvrzení v souladu s § 5 odst. 2 nebo § 7 odst. 3 FAGG*.

Kromě toho nemáte právo odstoupit od smluv o neodkladných opravách nebo údržbě, pokud jste výslovně požádali společnost niceshops GmbH, aby Vás za účelem provedení těchto prací navštívila. Právo na odstoupení od smlouvy však není vyloučeno u jiných služeb, o které jste výslovně nepožádali, nebo u dodaného zboží, které není nezbytně nutné jako náhradní díly pro údržbu nebo opravu.

*FAGG = Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (rakouský zákon o smlouvách uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory).

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud tuto smlouvu účinně odvoláte, všechny platby provedené na základě této smlouvy Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů od obdržení Vašeho Oznámení o odstoupení od smlouvy. To platí včetně zaplacených nákladů na doručení, ale pouze do výše nejlevnějších standardních nákladů na doručení nabízených pro Vaši objednávku.
Pro vrácení peněz použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní platbu. Za tuto náhradu Vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že zboží bylo vráceno.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Lhůta pro vrácení zboží: zboží musíte vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta pro vrácení zboží je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty pro vrácení. Zpáteční adresu Vám sdělíme.

Vrácení zboží v rámci odstoupení od smlouvy je bezplatné z následujících zemí:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko

Náklady na vrácení zboží ze zemí, které nejsou uvedeny výše, hradí zákazník. Děje se tak z obchodních, právních a logistických důvodů a bez jakéhokoli záměru diskriminace.

Podrobné informace o vrácení zboží naleznete zde.

Konec Pokynů pro odstoupení od smlouvy

Odpovědnost za vady a záruka

Odpovědnost za vady: pokud není stanoveno jinak, platí obecná zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady. Odpovědnost za Vámi způsobené vady je vyloučena. To platí zejména v případě nesprávného zacházení, nesprávné obsluhy nebo neoprávněných pokusů o opravu.

Nezaručujeme, že fotografie zveřejněné v internetovém obchodě jsou totožné se skutečně dodaným zbožím.

Záruka: pokud výrobci námi nabízeného zboží poskytují dobrovolnou záruku, je třeba všechny veškeré nároky z ní vyplývající uplatňovat přímo u výrobce. Odpovědnost společnosti niceshops GmbH vyplývající ze záruky výrobce je vyloučena. Jako spotřebitel máte právo na to, aby Vám byla tato záruka poskytnuta písemně (např. jako příloha k dodávce nebo v návodu na použití) nebo na jiném trvale dostupném médiu (např. e-mail). Vaše zákonná záruční práva vůči nám naopak nejsou omezena zárukami výrobce.

Zřeknutí se odpovědnosti

Nároky na náhradu škody vůči společnosti niceshops GmbH jsou vyloučeny, pokud jsme my nebo naši zástupci nejednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Odpovědnost je omezena na výši škody, kterou lze obvykle předvídat v době uzavření smlouvy.

Společnostem neodpovídáme za ušlý zisk.

Odpovědnost za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle a zdraví, za nedbalostní nebo úmyslné porušení podstatných smluvních povinností a podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

Neneseme odpovědnost, pokud nejsme schopni plnit povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu v důsledku okolností, za které my nebo náš zástupce neneseme odpovědnost. To se týká mimo jiné nedostupnosti energetických nebo telekomunikačních služeb a vyšší moci.

Ochrana osobních údajů

Ustanovení o ochraně údajů naleznete v Zásadách o ochraně osobních údajů.

Smluvní jazyk, rozhodné právo a jurisdikce

Jazyk dostupný pro uzavření smlouvy je čeština.

Za základ tohoto smluvního vztahu se považuje rakouské právo. Jste-li však spotřebitel, nesmí Vás tato volba práva zbavit ochrany, kterou Vám poskytují závazné předpisy země Vašeho bydliště (viz čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I). Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem je vyloučeno.

Pokud nejste spotřebitelem, výlučným soudním místem je Graz, Rakousko.

Rozhodčí komise a online řešení sporů

Podřizujeme se alternativnímu řešení sporů se spotřebiteli u tohoto orgánu pro alternativní řešení sporů: https://www.ombudsstelle.at

Spotřebitelé mají také možnost obrátit se na platformu EU pro online řešení sporů: https://ec.europa.eu/odr

Svou stížnost nám můžete zaslat také přímo na adresu: czechia@pureskinfood.net