Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro všechny smlouvy uzavírané mezi společností niceshops GmbH a zákazníky, kteří jsou podnikateli. Jako doplněk platí zvláštní podmínky a odkazy k jednotlivým výrobkům uvedené v příslušných cenících.

Tyto VOP se výslovně vztahují jen na kupující, kteří jsou podnikateli (§ 1 rak. obchodního zákoníku). Pro objednávky spotřebitelů platí zvláštní VOP.

Nabídky jsou vždy nezávazné, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Zákazník je svou nabídkou vázaný po dobu jednoho měsíce.

Pokud potvrzení o dodání obsahuje rozšíření, omezení nebo jiné změny oproti objednávce zákazníka, bude o tom zákazník písemně informován. Souhlas zákazníka se považuje za udělený, pokud ihned písemně neprohlásí opak.

Ceny/platby

Nebude-li sjednáno jinak, platí ceny podle ceníku, který je platný v době dodávky, s připočtením DPH v zákonem stanovené výši. Hodnota minimální objednávky je uvedena v ceníku. V případě objednávky pod touto hodnotou mohou u dodávky vzniknout náklady na poštovné a balné. O těchto nákladech budeme naše zákazníky informovat před odesláním zboží. Pro velké dodávky, které je nutné přepravovat na paletách, platí zvláštní náklady na odeslání.

Není-li sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné do 14 dnů po obdržení zboží, bez srážky.

V případě dlužné platby nám ode dne splatnosti náleží úroky z prodlení ve výši 10 % z kupní ceny.

Vezměte prosím na vědomí, že uzavření objednávky neznamená příslib dodání. Smlouva je uzavřena teprve poté, co od nás obdržíte potvrzení objednávky.

U prvních tří objednávek budeme požadovat platbu předem. Od čtvrté objednávky je možné sjednat jiný způsob platby, ledaže by existovaly oprávněné důvody pro její nesjednání, zejména prodlení s úhradou. Pro platbu předem platí následující: celá částka musí být uhrazena do sedmi pracovních dnů ode dne vystavení příslušné faktury. Pokud nebude na náš uvedený účet do tohoto dne připsána celá platba, můžeme objednávku bez jakéhokoliv upozornění stornovat.

Právo na zadržení plateb nebo jejich započtení vůči protipohledávkám přísluší zákazníkovi
pouze tehdy, jsou-li jeho protipohledávky uznané nebo pravomocně stanovené.

Dodání

Riziko přechází na zákazníka okamžikem vydání zboží dopravci/přepravci.

Obecně jsme velmi pečliví v tom, abychom dodrželi námi uváděné dodací lhůty. Vezměte však prosím na vědomí, že zde může dojít k odchylkám a že naše údaje nejsou závazné.

Vyšší moc, úřední nařízení a ostatní okolnosti, na nichž neneseme žádnou vinu, zejména potíže při obstarávání materiálu, nás mohou na dobu jejich účinků osvobodit od dodací povinnosti. Pokud z výše uvedených důvodů po nás nelze požadovat plnění smlouvy, můžeme od ní odstoupit. Kupující také může odstoupit od smlouvy.

Pokud nám zákazník – za zohlednění zákonem stanovených výjimek –poskytne během tří týdnů po uplynutí nezávazného termínu dodání přiměřenou lhůtu, která bude činit alespoň třicet dnů, a pokud tuto lhůtu nedodržíme, může zákazník v rámci zákonných předpisů během dalších dvou týdnů naše plnění odmítnout. Dodatečná lhůta musí být stanovena písemně, musí být výslovně označena jako taková a musí obsahovat upozornění, že po jejím uplynutí zákazník odmítne převzít zboží.

Místem plnění a místem dodatečného plnění je sídlo společnosti niceshops GmbH.

Používání licenčních značek a práv průmyslového vlastnictví

Společnost niceshops GmbH poskytne ke smluvním výrobkům aktuální informace a obrazový materiál. Tento obrazový a textový materiál ke značkám a výrobkům lze používat obvyklým způsobem. Pokud budete potřebovat další informace nebo plánovat větší reklamní kampaně,
reklamní akce, prosíme Vás předem o informaci.

Výhrada vlastnictví

Ke vzorům, výkresům, fotografiím, fyzickým a nefyzickým informacím apod. – i v elektronické podobě – si vyhrazujeme všechna vlastnická a autorská práva; bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmí být výše uvedené zpřístupněno třetím osobám.

Až do obdržení všech plateb ze zakázky si ke zboží vyhrazujeme vlastnické právo. Zákazník do té doby nesmí zboží prodat, dát do zástavy nebo k němu provést zajišťovací převod vlastnického práva.

Ke zboží si vyhrazujeme vlastnické právo až do úplného zaplacení všech – též budoucích –pohledávek včetně příslušenství z obchodního vztahu a salda pohledávek z kontokorentu.

Na základě výhrady vlastnictví můžeme požadovat vydání zboží s výhradou, a pokud odstoupíme od smlouvy, je zákazník povinen nám zboží vydat. Pokud se bude zákazník chovat v rozporu se smlouvou – sem patří zejména prodlení s platbou nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení -– pak si můžeme vzít zboží s výhradou zpět a současně s tím prohlásit odstoupení od smlouvy, popř. můžeme požadovat postoupení nároků na vydání třetím osobám.

Zákazník je povinen nás okamžitě informovat o každém zastavení nebo jiných zásazích třetích osob ve vztahu ke zboží nebo k nám postoupeným pohledávkám, náklady na případnou intervenci jdou k tíži zákazníka.

Zákonná záruční doba a garance

Právo zákazníka ohledně vad předpokládá, že řádně dostál svým povinnostem prohlídky a reklamace, které mu stanoví § 377 rak. obch. zákoníku. V případě reklamací nesmí být reklamované zboží dále používáno nebo prodáváno. Další prodej se považuje za souhlas se zbožím a za plnění v souladu se smlouvou, kdy v tomto rozsahu vylučuje nároky z titulu vad.

Zákazník nám musí neprodleně písemně oznámit škody vzniklé při přepravě a tyto zdokumentovat ve vztahu k dodavateli.

Výrobou podmíněné odchylky v rozměrech, obsahu, materiálech, hmotnosti nebo zbarvení jsou přípustné v rámci v oboru běžné tolerance.

Pro věcné a právní vady dodávky poskytujeme s vyloučením dalších nároků -– s výhradou ustanovení o odpovědnosti v těchto podmínkách – následující záruku:

  • Jako záruční plnění bezplatně vyměníme všechny části dle naší volby, které se v důsledku okolnosti, která nastala před přechodem nebezpečí, ukážou jako vadné. O zjištění takovýchto vad musíme být neprodleně písemně informováni. Nahrazené zboží se stává naším majetkem.
    ● Zákazník má v rámci zákonných předpisů právo na odstoupení od smlouvy, pokud – za zohlednění zákonem stanovených výjimek – necháme kvůli věcné vadě marně uplynout nám poskytnutou dodatečnou lhůtu k náhradnímu dodání, která musí činit minimálně 30 dnů. Snížení ceny je vyloučené.
    ● Záruku nepřebíráme zejména v následujících případech: nevhodného nebo neodborného používání, běžného opotřebení (zejména obalu), chybného nebo nedbalého zacházení nebo skladování, chemických nebo environmentálních vlivů – pokud za ně neneseme odpovědnost.

Odpovědnost

Vylučujeme odpovědnost v případě lehké nedbalosti nebo při prosté hrubé nedbalosti, pokud se nejedná o škody na zdraví.

Vrácení zásilky

Vrácené zásilky přijmeme pouze s předchozím písemným souhlasem. Pokud jsou k tomu dány předpoklady – lze vystavit dobropis. Peníze se nevracejí.

Pro všechna vrácení platí následující ustanovení:

  • (Částečná) úhrada se řídí stavem vráceného zboží.
  • Zpět lze vzít pouze zboží, které zákazník odebral prostřednictvím společnosti niceshops GmbH. Zboží se bere zpět pouze po výslovném předchozím písemném potvrzení ze strany společnosti niceshops GmbH.
  • Zboží s prošlou lhůtou nelze vzít zpět ani nahradit. Bezplatné nahrazení se provádí pouze u výrobků, které z důvodů výrobních vad, vad při odeslání nebo balení již zjevně nelze používat ani prodat.

Obchodní údaje

Zákazník je povinen nám neprodleně oznámit změny ve svých obchodních údajích, jakými jsou například změna bankovního spojení, změna, pronájem nebo prodej sídla.

Změna všeobecných obchodních podmínek/výhrada změny

Tyto všeobecné obchodní podmínky můžeme jednostranně změnit, bude-li to nutné k odstranění dodatečně vzniklých nepoměrů mezi plněním a protiplněním nebo k přizpůsobení změněným zákonným nebo technickým rámcovým podmínkám. Zákazníka budeme o změně informovat tím, že mu na naposledy známou e-mailovou adresu sdělíme obsah změněných úprav. Změna se stane součástí smlouvy, pokud nám zákazník do šesti týdnů od doručení oznámení o zapracování změny do smluvního vztahu písemnou formou nebo formou textové zprávy nesdělí svůj nesouhlas.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení o ochraně osobních údajů jsou obsažena v prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud by bylo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinné, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.

Smluvním jazykem je německý jazyk. Na smluvní vztah bude použito rakouské právo. Místem soudu se sjednává věcně příslušný soud v Grazu.